برنامه های آتی

با توجه به اهداف ذکر شده برای شرکت جاهد بازرگان پیشرو و رویکردی که برای خود ترسیم نموده است، این شرکت در نظر دارد در زمینه ورود به حیطه تکنولوژی های نوین، واردات محصولات دانش محور را در اولویت کارخود قرار داده و گامی در جهت پیشرفت تکنولوژی و اقتصاد کلان کشور بردارد.