برنامه های آتی

۱ . اهداف کوتاه مدت   

شرکت بازرگانی جاهد بازرگان پیشرو به منظور دستیابی به اهداف کوتاه مدت خود در توسعه و همکاریهای تجاری، علمی و فن آوری، صنعتی و اقتصادی در داخل و اهداف دراز مدت برای همکاریهای فرا منطقه ای بین منطقه آسیای میانه و خاور میانه از یک طرف و منطقه افیانوسیه از طرف دیگر برنامه ریزی و اقدام کرده است. این شرکت موظف است علاوه بر پیروی از اصول تجارت بین الملل و پایبندی به مقررات و قوانین مصوبه تجاری هرکشور بطور مجزا، در حفظ اسرار مشتریان و ارائه خدمات و سرویس ها بر اساس اصل مشتری مداری عمل نمایید.
بر پایه این اصول، اهداف و چشم انداز های  این شرکت را به طور خلاصه و بشرح ذیل بیان میگردد:

۲. اهداف بلند مدت :

ارائه بهترین سرویس ها برای تجار، صنعت گران و متخصصین ایرانی  برای ارتباط موثرتر و کاراتر درنیل به اهداف پیش بینی شده، کاهش زمان، هزینه ها وریسک ورود به بازار هدف.
مشاوره جهت ایجاد و امکان دستیابی آسانتر به اطلاعات و شرایط و موقعیتهای اقتصادی، تجاری بازار هدف، استفاده از امکانات محلی برای شرکت های بین المللی. بکارگیری پرسنل مجرب و تحصیلکرده، دسترسی و استفاده از امکانات هرمنطقه تجاری و اقتصادی، همکاری با شرکتهای مشاوره ای و حقوقی که باعث فراهم آوردن شرایط برد-ـ برد برای مشتریان ورضایت مندی آنان گردد. ارائه کار تیمی در سطح داخلی و فرا منطقه ای برای تسریع در اجرای پروژه ها، انتقال کالا، تکنولوژی، خدمات و سرویس ها برای جلب رضایت                            

 مشتریان و تداوم در همکاریهای آتی.                            

حفظ احساس مسئولیت توسط پرسنل آموزش دیده و ارائه سرویسها با رعایت اصول حرفه ای بازرکانی بین الملل، حفظ وتضمین امنیت اطلاعات مشتریان و دوری از هرگونه تداخل مسائل تجاری داخلی و بین المللی.                     
 توسعه  و  تداوم همکاریهای مشتریان، با پیگیری حل مشکلات و رفع  موانع  و  مشکلات  موجود  و  استفاده از تجربیات برای گسترش روابط آتی برای مشتریان.           
ارائه فرصتهای موجود و معرفی فرصت های جدید برای کاهش در وقت و هزینه و بالا بردن سطح رضایت مندی و همکاریها ی منطقه ای و بین المللی.