دیدار معاونت فرهنگی و عضو هیأت مدیره موسسه سروش انتشارات با مدیران شرکت جاهد بازرگان

دیدار معاونت فرهنگی و عضو هیأت مدیره موسسه سروش انتشارات با مدیران شرکت جاهد بازرگان


 امروز، سه شنبه 9 خرداد ماه 1402، مصادف با 30 می 2023 مدیران شرکت جاهد بازرگان پیشرو با معاونت فرهنگی و عضو هیأت مدیره موسسه سروش انتشارات دیدار داشتند.