سقف صادرات

سقف واردات و صادرات این شرکت طی سه سال گذشته بشرح ذیل می باشد.
جدول واردات و خرید داخلی جاهد بازرگان پیشرو ( واردات به ریال )
ردیف نام محصول میزان واردات در سال ۱۳۹۶ میزان واردات در سال ۱۳۹۷ میزان واردات در سال ۱۳۹۸ جمع کل واردات سه سال اخیر
۱ گوشت منجمد ۱,۰۴۹,۶۰۷,۰۵۴,۲۰۱ ۹۲۲,۵۹۴,۷۷۸,۲۴۲ ۶۶۱,۱۶۳,۵۶۷,۸۴۱ ۲,۶۳۳,۳۶۵,۴۰۰,۲۸۴
۲ تجهزات و قطعات کامپیوتری ۷۶,۳۲۰,۹۹۹,۶۹۵ ۸,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ۰  
۳ کاغذ روزنامه ۲۸,۲۳۰,۳۱۶,۸۲۶ ۷۲,۱۷۸,۶۹۱,۲۷۰ ۱۸۳,۲۳۳,۶۳۰,۸۸۸ ۲۸۳,۶۴۲,۶۳۸,۹۸۴
۴ تخم مرغ ۲,۸۳۴,۳۳۹,۶۷۷ ۰ ۰  
۵ کاغذ مقوا   ۴۴,۶۰۳,۹۱۸,۱۳۹ ۰  
۶ باتری ۰ ۰ ۲۶۲,۲۶۹,۳۳۲,۲۹۱ ۲۶۲,۲۶۹,۳۳۲,۲۹۱
۷ عدس ۰ ۱۸,۷۹۲,۰۷۹,۸۶۳ ۰  
۸ لوبیا قرمز   ۰ ۰  
۹ ذرت دامی ۰ ۰ ۶۸,۱۴۵,۸۸۶,۵۰۰ ۶۸,۱۴۵,۸۸۶,۵۰۰
۱۰ گوشت گرم ۰ ۱۶۴,۷۴۳,۷۶۸,۶۹۸ ۱۸۱,۳۶۰,۲۵۷,۵۹۲ ۳۴۶,۱۰۴,۰۲۶,۲۹۰
۱۱ لاستیک ۰ ۰ ۱۱۷,۷۳۹,۹۱۶,۳۲۹ ۱۱۷,۷۳۹,۹۱۶,۳۲۹
۱۲ لوبیا قرمز ۰ ۱۵,۹۷۲,۱۴۱,۴۸۷ ۲۶,۳۵۹,۸۸۱,۵۳۴ ۴۲,۳۳۲,۰۲۳,۰۲۱
۱۳ کاغذ تحریر ۰ ۰ ۱۳۶,۲۱۰,۹۹۹,۱۴۰ ۱۳۶,۲۱۰,۹۹۹,۱۴۰
۱۴ گیلاس و آلبالو ۰ ۰ ۷,۲۶۴,۹۵۰,۰۰۰ ۷,۲۶۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۵ کاغذ حرارتی ترمال ۰ ۰ ۱۳۵,۶۷۵,۱۱۴,۹۵۸ ۱۳۵,۶۷۵,۱۱۴,۹۵۸
۱۶ چوب روسی ۰ ۰ ۱۱,۱۹۲,۸۴۸,۲۰۰ ۱۱,۱۹۲,۸۴۸,۲۰۰
۱۷ زعفران ۱,۰۲۷,۰۶۳,۵۸۰ ۰ ۱۷,۸۰۶,۲۸۸,۳۰۰  
۱۸ سایر ۱۴۸,۷۵۹,۸۰۰ ۱۷۳,۵۳۴,۴۰۰ ۰ ۳۲۲,۲۹۴,۲۰۰
جمع کل ۱,۱۵۸,۱۶۸,۵۳۳,۷۷۹ ۱,۲۴۷,۴۹۵,۷۱۲,۰۹۹ ۱,۸۰۸,۴۲۲,۶۷۳,۵۷۳ ۴,۰۴۴,۲۶۵,۴۳۰,۱۹۷