سقف واردات

سقف واردات و صادرات این شرکت طی سه سال گذشته بشرح ذیل می باشد.
                 
جدول صادرات  جاهد بازرگان پیشرو ( صادرات به ریال )
ردیف نام محصول میزان صادرات در سال ۱۳۹۶ میزان صادرات در سال ۱۳۹۷ میزان صادرات در سال ۱۳۹۸ جمع کل صادرات سه سال اخیر
۱ زعفران ۶,۹۴۸,۳۳۸,۶۸۶ ۱,۹۴۱,۱۹۵,۶۴۴ ۳۹۴,۱۶۰,۶۰۰ ۹,۲۸۳,۶۹۴,۹۳۰
۲ آلبالو ۰ ۰ ۲,۲۱۶,۳۳۷,۲۰۰ ۲,۲۱۶,۳۳۷,۲۰۰
۳ گیلاس ۰ ۰ ۵,۸۸۰,۵۸۴,۰۰۰ ۵,۸۸۰,۵۸۴,۰۰۰
جمع کل ۶,۹۴۸,۳۳۸,۶۸۶ ۱,۹۴۱,۱۹۵,۶۴۴ ۸,۴۹۱,۰۸۱,۸۰۰ ۱۷,۳۸۰,۶۱۶,۱۳۰