عضویت ها

عضویتها شامل                                 

  1.  عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران             
  2.  عضو انجمن تحقیق و توسعه ایران                 
  3.  عضو اتاق بازرگانی ایران و برزیل                 
  4.  عضو کارگروه زعفران زیر نظر وزارت علوم             
  5.  عضو انجمن واردکنندگان کاغذ ، مقوا ، و فرآورده های سلولزی ایران
  6. عضو انجمن وارد کنندگان لاستیک در ایران                                                
  7. عضویت در سازمان دامپزشکی کشور ( واحد دارو و درمان ) و افزودنی های خوراکی