مشتریان

مشتریان شرکت جاهد بازرگان بطور عموم شامل ، اشخاص وابسته سازمانی ، فروشگاه های بزرگ در سطح کشور مانند ( فروشگاههای رفاه ، کوروش ، جامبو ، هایپر استار ، هایپر مال و ..... )  و شرکت های خوشنام ایرانی در سطح کشور می باشد.
    
نمودار صفحه بعد میزان قدرت فروش شرکت رت نشان می دهد که طی سه سه سال اخیر فروش شرکت در حال رشد بوده و تقویت این موضوع نشان از پرسنل مجرب و فوق حرفه ای فروش و بازرگانی را در پی دارد ما همچنان مصمم هستیم فروش خود را گسترش داده و در جای جا ی میهن عزیزمان نام برند جاهد بازرگان  ما باشد و بدرخشد .