هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل است :

اعضای هیات مدیره   سمت
آقای اسماعیل  علی اکبری مجید   رئیس هیات مدیره
آقای عبدالوحید مروجی   عضو هیات مدیره و مدیر عامل
آقای مهرداد رسولی   نایب رئیس هیئت مدیره
آقای عبدالحمید خاری   عضو هیئت مدیره
آقای ابراهیم سپهری   عضو هیئت مدیره

معرفی مدیران شرکت :

۱-مدیر عامل و عضو  اصلی هئیت مدیره : جناب آقای عبدالوحید مروجی

۲- قائم مقام مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره : جناب آقای مهرداد رسولی

۳- معاونت اداری و مالی  : جناب آقای دکتر رضا محمدی